Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
3 732 589 451 055 86 803 3 194 731

Żółta strefa – jakie obostrzenia

28 września 2020 r.


Poniżej wyczerpujące informacje o obostrzeniach obowiązujących w Strefach Żółtych.Żółta strefa – jakie obostrzenia

MASECZKI

Obowiązek noszenia maseczki:

 1. W środkach publicznego transportu zbiorowego;
 2. W miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
 3. W zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
 4. W obiektach handlowych lub usługowych;
 5. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 6. Od 10 października rónież na świeżym powietrzu!

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Żółta Strefa - bez zmian


GASTRONOMIA

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Żółta Strefa - jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.


SIŁOWNIE


Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Żółta Strefa - jedna osoba na 7 metrów kwadratowych


KINA


Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Żółta Strefa - 25% publiczności


WESELA  I UROCZYSTOŚCI RODZINNE


Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Żółta Strefa - maksymalnie 75 osób (nie wliczając obsługi). Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.


TRANSPORT ZBIOROWY


Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - bez zmian


 

KOŚCIOŁY


Obecnie

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. 

Żółta Strefa - bez zmian


2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to należy zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Żółta Strefa - bez zmian


WYDARZENIA KULTURALNE


Odbywają się:

1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - 25%  publiczności


2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - 25%  publiczności


3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Żółta Strefa -  limit 100 osób


ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW


Obecnie jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

Żółta Strefa - bez zmian

 

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Żółta Strefa -  jedna osoba na 4 metry kwadratowe


WYDARZENIA SPORTOWE


Obecnie:

 1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
 3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 4.  Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Żółta Strefa - 25% widowni


DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA


Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. 

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Żółta Strefa - bez zmian


 

AQUAPARKI I BASENY


Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach. 

Żółta Strefa - bez zmian


WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI, PARKI REKREACYJNE


Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Żółta Strefa – jedna  osoba na 10 metrów kwadratowych


SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA


Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Żółta Strefa - bez zmian


ZGROMADZENIA


Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Żółta Strefa - bez zmian


HANDEL


Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

Żółta Strefa - bez zmian


KLUBY NOCNE I DYSKOTEKI


Obecnie zakaz prowadzenia działalności. 

Żółta Strefa - bez zmian


SALONY KOSMETYCZNE, SALONY TATUAŻU, SALONY FRYZJERSKIE


Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Żółta Strefa - bez zmian


TRANSPORT LOTNICZY


Obecnie jest obowiązek:

 1. zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
 2. dezynfekcji statku powietrznego:
 3. raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
 4. po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
 5. przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
 6. przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Żółta Strefa - bez zmian

Nowe obostrzenia i wytyczne od 15 grudnia 2021 r.

Nowe obostrzenia są związane ze wzrostem zakażeń w Polsce i pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron.

7 grudnia 2021 r.

Szczepienia dla dzieci od 5. roku życia

Szczepienie dzieci poniżej 12 roku życia będzie realnie możliwe od połowy grudnia 2021 r. Nie ma jeszcze decyzji, ale podano możliwy termin.

1 grudnia 2021 r.

„Pakiet alertowy” - nowe restrykcje od 1 grudnia 2021r.

w związku z nowym wariantem koronawirusa w Polsce, od 1 grudnia wejdą w życie nowe restrykcje, które będą obowiązywały do 17 grudnia.

30 listopada 2021 r.

Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Decyzją nowego rozporządzenia rządu od 31 października do 30 listopada zostają przedłużone ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiologiczne.

3 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych 2021 w dobie pandemii

Czy w tegoroczne Święto Zmarłych cmentarze będą zamknięte? Czy 1 i 2 listopada będziemy mogli spokojnie odwiedzić groby naszych bliskich?

27 października 2021 r.

Trzecia dawka szczepionki przeciv COVID–19

Od września 2021r. podawana jest dodatkowa, trzecia dawka szczepionki. Gdzie się zgłosić? Kto może się zaszczepić? Odpowiedamy na te pytania.

22 września 2021 r.