Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 662 353 1 326 627 5 5 335 721

Żółta strefa – jakie obostrzenia

28 września 2020 r.


Poniżej wyczerpujące informacje o obostrzeniach obowiązujących w Strefach Żółtych.Żółta strefa – jakie obostrzenia

MASECZKI

Obowiązek noszenia maseczki:

 1. W środkach publicznego transportu zbiorowego;
 2. W miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
 3. W zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
 4. W obiektach handlowych lub usługowych;
 5. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 6. Od 10 października rónież na świeżym powietrzu!

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Żółta Strefa - bez zmian


GASTRONOMIA

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Żółta Strefa - jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.


SIŁOWNIE


Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Żółta Strefa - jedna osoba na 7 metrów kwadratowych


KINA


Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Żółta Strefa - 25% publiczności


WESELA  I UROCZYSTOŚCI RODZINNE


Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Żółta Strefa - maksymalnie 75 osób (nie wliczając obsługi). Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.


TRANSPORT ZBIOROWY


Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - bez zmian


 

KOŚCIOŁY


Obecnie

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. 

Żółta Strefa - bez zmian


2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to należy zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Żółta Strefa - bez zmian


WYDARZENIA KULTURALNE


Odbywają się:

1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - 25%  publiczności


2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Żółta Strefa - 25%  publiczności


3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Żółta Strefa -  limit 100 osób


ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW


Obecnie jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

Żółta Strefa - bez zmian

 

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Żółta Strefa -  jedna osoba na 4 metry kwadratowe


WYDARZENIA SPORTOWE


Obecnie:

 1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
 3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 4.  Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Żółta Strefa - 25% widowni


DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA


Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. 

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Żółta Strefa - bez zmian


 

AQUAPARKI I BASENY


Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach. 

Żółta Strefa - bez zmian


WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI, PARKI REKREACYJNE


Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Żółta Strefa – jedna  osoba na 10 metrów kwadratowych


SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA


Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Żółta Strefa - bez zmian


ZGROMADZENIA


Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Żółta Strefa - bez zmian


HANDEL


Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

Żółta Strefa - bez zmian


KLUBY NOCNE I DYSKOTEKI


Obecnie zakaz prowadzenia działalności. 

Żółta Strefa - bez zmian


SALONY KOSMETYCZNE, SALONY TATUAŻU, SALONY FRYZJERSKIE


Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Żółta Strefa - bez zmian


TRANSPORT LOTNICZY


Obecnie jest obowiązek:

 1. zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
 2. dezynfekcji statku powietrznego:
 3. raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
 4. po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
 5. przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
 6. przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Żółta Strefa - bez zmian

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.