Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
3 732 589 451 055 86 803 3 194 731

Maseczki obowiązkowe

Jaka maseczka? Gdzie i kiedy trzeba ją nosić? Kary za brak maseczki


5 marca 2021 r.


Usta i nos trzeba zakrywać maseczką. 27 lutego 2021 r., zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wprowadzono w Polsce nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Dla przypomnienia: wcześniej usta i nos można było zakrywać przy pomocy „odzieży lub jej części” — dobrze nadawała się do tego chusta typu buff, czy bardzo popularna przyłbica.Maseczki obowiązkowe

Od 27 lutego br. nie można już jednak  używać  przyłbic czy innych zamienników (jak chusty, kominy, szaliki). W Polsce nadal jednak jest możliwość noszenia maseczek materiałowych, w odróżnieniu od naszych sąsiadów, bo w Czechach od 23 lutego wymagane są w miejscach publicznych maseczki FFP2, lub aż dwie maseczki chirurgiczne. Minister zdrowia, Adam Niedzielski,  podkreślił, że stosowanie przyłbic nie jest zakazane o ile ma się maseczkę. Niedzielski zwrócił uwagę, że przyłbice dobrze chronią górną część twarzy, w tym oczy.

W Polsce również zalecane są maseczki wyższej klasy, nie są jednak obowiązkowe. Rekomendowane maseczki to te chirurgiczne i wyższej klasy, jednak  obecnie dostępne maseczki jednorazowe też mogą być stosowane. Chodzi m.in. o maski typu FP2 i FP3, które choć są jednorazowe, to mają funkcje filtrujące.

- Pamiętajmy, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. Nos, usta - to jest gwarancją tego, że maseczka działa w sposób prawidłowy. Nie wdychamy ponad 90 proc. patogenów z otoczenia - wyjaśniła profesor Paradowska-Stankiewicz, przedstawicielka Rady Medycznej.Gdzie trzeba nosić maseczkę


Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe jest na ulicy i w przestrzeniach publicznych:
 • na drogach i placach,
 • na terenie cmentarzy,
 • promenad,
 • bulwarów,
 • miejsc postoju pojazdów
 • parkingów leśnych,
 • na a terenie nieruchomości wspólnych (np. klatki schodowe, windy);
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (np. urzędy, lotniska, szkoły, poczty, porty, restauracje);
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych ina targowiskach (straganach)
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe jest na ulicy i w samochodzie i autobusie:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego (nie trzeba nosić maseczki podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc)
 • w pojazdach samochodowych, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem
 • na statkach pasażerskich

Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe w zakładzie pracy:

 • od 28 listopada ur.  obowiązek zakrywania ust i nosa mają wszyscy w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.
 • nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej nie muszą nosić maseczki (chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.Maseczka nie jest obowiązkowa:

 • w samochodzie (za wyjątkiem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego),
 • u dziecka do ukończenia piątego roku życia
 • w wypadku osób, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej  w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie, lub inny dokument potwierdzający te zaburzenia.
  Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem należy okazać na żądanie: policji, straży gminnej, straży ochrony kolei (w pociągach i na dworcach)

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są również:

- osoby kierujące środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność);
- osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym
- kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze;
- personel lotniczy przebywający w kabinie pilota
- osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania;
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
- osoba, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
- sędzia, trener sędziego, trener oraz osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych


Maseczka i sport

 • bez maseczki można uprawiać sport tylko wyczynowy
 • rowerzysta musi nosić maseczkę, jeżeli jedzie ulicą (ale już jadąc po parku, takiego obowiązku nie ma)
 • na koniu można jechać bez maseczki - nawet po ulicy
 • przepisy nie wspominają nic o maseczkach podczas jazdy na nartach, a rozporządzenie nie zamyka działalności stoków.


Gdzie legalnie bez maseczki?

Maseczki nie trzeba nosić w obrębie:

 • parku,
 • zieleńca,
 • ogrodu botanicznego,
 • ogrodu zabytkowego,
 • rodzinnego ogródka działkowego
 • plaży.


Kary za brak maseczki

Nieprzestrzegani nakazu noszenia maseczki, zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, będzie wykroczeniem karanym grzywną.
- osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł
- dodatkowo brak maseczki w sklepie jest uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży
Należy jednak pamiętać, że część prawników uważa, że nadal problem podstawy prawnej nie jest w pełni  rozwiązany - sam nakaz zasłaniania nosa i ust powinien być ujęty w ustawie.

Nowe obostrzenia i wytyczne od 15 grudnia 2021 r.

Nowe obostrzenia są związane ze wzrostem zakażeń w Polsce i pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron.

7 grudnia 2021 r.

Szczepienia dla dzieci od 5. roku życia

Szczepienie dzieci poniżej 12 roku życia będzie realnie możliwe od połowy grudnia 2021 r. Nie ma jeszcze decyzji, ale podano możliwy termin.

1 grudnia 2021 r.

„Pakiet alertowy” - nowe restrykcje od 1 grudnia 2021r.

w związku z nowym wariantem koronawirusa w Polsce, od 1 grudnia wejdą w życie nowe restrykcje, które będą obowiązywały do 17 grudnia.

30 listopada 2021 r.

Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Decyzją nowego rozporządzenia rządu od 31 października do 30 listopada zostają przedłużone ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiologiczne.

3 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych 2021 w dobie pandemii

Czy w tegoroczne Święto Zmarłych cmentarze będą zamknięte? Czy 1 i 2 listopada będziemy mogli spokojnie odwiedzić groby naszych bliskich?

27 października 2021 r.

Trzecia dawka szczepionki przeciv COVID–19

Od września 2021r. podawana jest dodatkowa, trzecia dawka szczepionki. Gdzie się zgłosić? Kto może się zaszczepić? Odpowiedamy na te pytania.

22 września 2021 r.