Koronawirus w Polsce (SARS-CoV-2)

Koronawirus w Polsce
(SARS-CoV-2)


Zakażenia:
6 662 381 1 326 655 5 5 335 721

Maseczki obowiązkowe

Jaka maseczka? Gdzie i kiedy trzeba ją nosić? Kary za brak maseczki


5 marca 2021 r.


Usta i nos trzeba zakrywać maseczką. 27 lutego 2021 r., zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wprowadzono w Polsce nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Dla przypomnienia: wcześniej usta i nos można było zakrywać przy pomocy „odzieży lub jej części” — dobrze nadawała się do tego chusta typu buff, czy bardzo popularna przyłbica.Maseczki obowiązkowe

Od 27 lutego br. nie można już jednak  używać  przyłbic czy innych zamienników (jak chusty, kominy, szaliki). W Polsce nadal jednak jest możliwość noszenia maseczek materiałowych, w odróżnieniu od naszych sąsiadów, bo w Czechach od 23 lutego wymagane są w miejscach publicznych maseczki FFP2, lub aż dwie maseczki chirurgiczne. Minister zdrowia, Adam Niedzielski,  podkreślił, że stosowanie przyłbic nie jest zakazane o ile ma się maseczkę. Niedzielski zwrócił uwagę, że przyłbice dobrze chronią górną część twarzy, w tym oczy.

W Polsce również zalecane są maseczki wyższej klasy, nie są jednak obowiązkowe. Rekomendowane maseczki to te chirurgiczne i wyższej klasy, jednak  obecnie dostępne maseczki jednorazowe też mogą być stosowane. Chodzi m.in. o maski typu FP2 i FP3, które choć są jednorazowe, to mają funkcje filtrujące.

- Pamiętajmy, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. Nos, usta - to jest gwarancją tego, że maseczka działa w sposób prawidłowy. Nie wdychamy ponad 90 proc. patogenów z otoczenia - wyjaśniła profesor Paradowska-Stankiewicz, przedstawicielka Rady Medycznej.Gdzie trzeba nosić maseczkę


Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe jest na ulicy i w przestrzeniach publicznych:
 • na drogach i placach,
 • na terenie cmentarzy,
 • promenad,
 • bulwarów,
 • miejsc postoju pojazdów
 • parkingów leśnych,
 • na a terenie nieruchomości wspólnych (np. klatki schodowe, windy);
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (np. urzędy, lotniska, szkoły, poczty, porty, restauracje);
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych ina targowiskach (straganach)
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe jest na ulicy i w samochodzie i autobusie:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego (nie trzeba nosić maseczki podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc)
 • w pojazdach samochodowych, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem
 • na statkach pasażerskich

Zasłanianie nosa i ust maseczką obowiązkowe w zakładzie pracy:

 • od 28 listopada ur.  obowiązek zakrywania ust i nosa mają wszyscy w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.
 • nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej nie muszą nosić maseczki (chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.Maseczka nie jest obowiązkowa:

 • w samochodzie (za wyjątkiem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego),
 • u dziecka do ukończenia piątego roku życia
 • w wypadku osób, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej  w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie, lub inny dokument potwierdzający te zaburzenia.
  Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem należy okazać na żądanie: policji, straży gminnej, straży ochrony kolei (w pociągach i na dworcach)

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są również:

- osoby kierujące środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność);
- osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym
- kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze;
- personel lotniczy przebywający w kabinie pilota
- osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania;
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
- osoba, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
- sędzia, trener sędziego, trener oraz osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych


Maseczka i sport

 • bez maseczki można uprawiać sport tylko wyczynowy
 • rowerzysta musi nosić maseczkę, jeżeli jedzie ulicą (ale już jadąc po parku, takiego obowiązku nie ma)
 • na koniu można jechać bez maseczki - nawet po ulicy
 • przepisy nie wspominają nic o maseczkach podczas jazdy na nartach, a rozporządzenie nie zamyka działalności stoków.


Gdzie legalnie bez maseczki?

Maseczki nie trzeba nosić w obrębie:

 • parku,
 • zieleńca,
 • ogrodu botanicznego,
 • ogrodu zabytkowego,
 • rodzinnego ogródka działkowego
 • plaży.


Kary za brak maseczki

Nieprzestrzegani nakazu noszenia maseczki, zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, będzie wykroczeniem karanym grzywną.
- osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł
- dodatkowo brak maseczki w sklepie jest uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży
Należy jednak pamiętać, że część prawników uważa, że nadal problem podstawy prawnej nie jest w pełni  rozwiązany - sam nakaz zasłaniania nosa i ust powinien być ujęty w ustawie.

Znikają obostrzenia!

To już pewne! Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek (za wyjątkiem podmiotów leczniczych). Koniec izolacji i kwarantanny.

24 marca 2022 r.

Zniesienie większości obostrzeń od 1 marca

Zniesienie większości obostrzeń covidowych od 1 marca 2022 roku. Które obostrzenia zostaną zniesione, a które zostaną utrzymane?

23 lutego 2022 r.

Uczniowie wracają do szkół już w lutym

Minister ogłosił, że powrót do szkół uczniów z klas 5-8 oraz starszych roczników będzie możliwy już w poniedziałek 21 lutego br.

9 lutego 2022 r.

Wprowadzono zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski oraz Przemysław Czarnek poinformowali o zmianach dotyczących zasad odbywania izolacji i kwarantanny oraz o powrocie do szkół.

9 lutego 2022 r.

Dawka przypominająca szczepionki dla dzieci w wieku 12 – 15 lat

Od piątku (28 stycznia br.) rozpocznie się proces wystawiania skierowań dla tej grupy wiekowej.

28 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w szkołach już pewna

Od czwartku wraca nauczanie zdalne w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

25 stycznia 2022 r.